Regulamin konferencji

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki Uczestników Konferencji oraz We2 Sp. z o.o. dalej zwany jest Regulaminem.

2. Organizatorem Konferencji jest firma We2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 46/1, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

3. Konferencja, odbywa się w terminie, miejscu oraz formie wskazanej przez Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany właściwości Konferencji, wskazanych w zdaniu pierwszym, do dnia rozpoczęcia Konferencji.

4. Uczestnikami Konferencji mogą być lekarze specjaliści, rehabilitanci, rezydenci oraz studenci oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką Konferencji oraz przedstawiciele sponsorów, w dalszej części Regulaminu zwani są Uczestnikami.

5. W ramach Konferencji mogą odbywać się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa przedsiębiorstw branż farmaceutycznej i sprzętowej. Dokładny plan Konferencji dostępny jest na stronie internetowej pod adresem: www.aroundtheknee.pl

6. Każdy Uczestnik, biorący udział w Konferencji otrzyma certyfikat uczestnictwa w Konferencji.

7. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską, o ile Okręgowa Izba Lekarska przewidziała taką możliwość.


§ 2 Rejestracja uczestnictwa w Konferencji

1. W celu wzięcia udziału w Konferencji uczestnik ma obowiązek dokonania rejestracji oraz terminowego uiszczenia opłaty w wysokości i na konto wskazane w Serwisie Internetowym Konferencji.

2. Warunkami uczestnictwa w Konferencji są:

 • zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego w Serwisie Internetowym Konferencji,
 • uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Organizatora.

3Termin nadsyłania zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji za pośrednictwem Serwisu Internetowego Konferencji upływa w dniu wskazanym przez Organizatora. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w siedzibie Organizatora oraz osobiście w recepcji konferencyjnej w czasie trwania Konferencji, w miarę dostępności miejsc.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub nieprawdziwych danych przez Uczestnika podczas rejestracji uczestnictwa w Konferencji.

5. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego zamieszczonego na stronie internetowej Konferencji oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, a także przestrzegania przepisów prawnych oraz wszelkich innych ustaleń dokonanych między Uczestnikiem a Organizatorem.


§ 3 Opłaty

1. Informacja na temat wysokości opłat za uczestnictwo w Konferencji jest zamieszczona na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

2. Opłatę za udział w Konferencji należy uiścić na konto wskazane przez Organizatora. Informacje o wymaganych opłatach znajdują się również na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

3. Organizator wystawi fakturę VAT lub paragon fiskalny na potwierdzenie dokonanych wpłat.

4. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot zamawiający poszczególne usługi związane z uczestnictwem w Konferencji.

5. Koszt udziału w Konferencji pokrywa opłaty za materiały konferencyjne, identyfikator, certyfikat z punktami edukacyjnymi, udział w sesjach, lunch w oba dni konferencyjne, przerwy kawowe, wstęp na wystawy akredytowanych firm. Koszt noclegu i przejazdu Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.


§ 4 Rezygnacja z udziału w Konferencji

1. Uczestnik – konsument – osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zrezygnować z uczestnictwa w Konferencji w terminie 14dni od daty rezerwacji uczestnictwa nie później jednak niż do dnia rozpoczęcia Konferencji. Rezygnacja Uczestnika z udziału w Konferencji powinna być dokonana w formie pisemnej – formularz rezygnacji z Konferencji stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.
2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w Konferencji Organizator niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty złożenia rezygnacji zwróci wszelkie uiszczone przez Uczestnika opłaty na wskazane przez niego konto bankowe.


§ 5 Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres e-mail: kontakt@aroundtheknee.pl

2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 3 dni od dnia zakończenia Konferencji.

3. Po upływie wyżej określonego terminu żadne reklamacje nie będą rozpatrywane.


§ 6 Dane osobowe

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 (dalej ,,rozporządzenie”) informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej ,,Administrator”) jest We2 Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 46/1).

2. Jako Administrator odpowiadamy za wykorzystanie Pani/Pana danych osobowych w sposób bezpieczny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@aroundtheknee.pl

4. Pani/Pana dane osobowe:

 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacji zawartej z Panią/Panem umowy,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą przetwarzane w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Administratora usługi, realizacji przysługujących Pani/Panu lub Administratorowi uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. będą one przetwarzane w celu wykonywania marketingu bezpośredniego,
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia na podstawie odrębnie udzielonej przez Państwa zgody — w przypadku jej udzielenia — będą przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych.

5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez inne podmioty, w tym w szczególności przez inne podmioty świadczące dla Administratora usługi m.in. dotyczące rozliczeń finansowych, ochronę mienia i osób, biura rachunkowe, prawne, doradcze i konsultacyjne oraz archiwizacyjne, serwis sprzętu informatycznego oraz programów komputerowych w których dane są gromadzone, wszelkie inne usługi wspomagające podejmowane działania Administratora przy prowadzonej przez niego działalności w związku z realizacją zawartych przez Administratora z osobami trzecimi lub Panią/Panem umowy.

6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a jeżeli przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie informacji pisemnej na adres Przedsiębiorstwa Administratora bądź e-mail Inspektora Danych Osobowych podany w pkt. 3.

7. Niezależnie od postanowień pkt. 6 przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, których podstawą nie jest Państwa zgoda, umowa czy przepis prawa. 

8. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres wyznaczony przez administratora tj. 10 lat przy czym w przypadku wniesienia sprzeciwu dla przetwarzania danych osobowych, aż do momentu wniesienia sprzeciwu, który został uwzględniony w trybie określony w pkt. 7.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uważacie, iż przetwarzanie danych osobowych przez administratora odbywa się z naruszeniem przepisów prawa.

10.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwiających realizację umowy może skutkować odmową realizacji zamówienia/umowy.


§ 7 Postanowienia końcowe

1. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn zależnych wyłącznie od Organizatora, Organizator niezwłocznie zwróci kwoty wpłacone przez Uczestników na wskazane przez nich konta bankowe.

2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na zapis foto i video Konferencji oraz wykorzystanie powstałych materiałów do celów marketingowych.

3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.

4. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.

7. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia zarówno na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją, jak również w miejscach zakwaterowania.

8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji.

9. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Konferencji. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.

10. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników.

Polityka prywatności

I. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych użytkowników korzystających ze strony pfacc.pl 

 1. Administrator Twoich danych osobowych: We2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 46/1) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białaj Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000754332, NIP 5472208704, REGON 381646215, prowadząca serwis pod adresem: aroundtheknee.pl.
 2. Dane kontaktowe Administratora – Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: iod@aroundtheknee.pl, lub pisemnie na następujący adres: 43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 46/1.
 3. W jakich celach są przetwarzane Twoje dane osobowe? Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony aroundtheknee.pl. Co więcej, Twoje dane mogą być także przetwarzane w celu dopasowania treści witryn internetowych aroundtheknee.pl do Twoich zainteresowań, a także wykrywania botów i nadużyć oraz pomiarów statystycznych i udoskonalenia usług na stronie aroundtheknee.pl.
 4. Przez jaki okres będą przechowywane Twoje dane osobowe? Dane będą przetwarzane w celach analitycznych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na takie przetwarzanie. W odniesieniu do usług strony internetowej aroundtheknee.pl Twoje dane będą przetwarzane przez okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, czasami, po zakończeniu ich świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji tego typu celów.
 5. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych? Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja dobrowolna zgoda na przetwarzanie danych, w tym na cele analityczne (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). W odniesieniu do usług funnelstar.io i getall.pl, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). Jeżeli chodzi o wykrywanie botów i nadużyć oraz pomiary statystyczne i udoskonalenie usługi, Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (uzasadniony interes administratora). Uzasadnionym interesem administratora jest dopasowanie treści usług zlokalizowanych na stronie aroundtheknee.pl do Twoich potrzeb, zapewnienie bezpieczeństwa tych usług, a także ich ciągłe udoskonalanie.
 6. Wymóg podania danych – Podanie danych w celu realizacji usług witryny aroundtheknee.pl jest niezbędne do świadczenia tych usług. W razie niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być świadczona. Przetwarzanie danych w pozostałych celach wykrywania botów i nadużyć w usługach aroundtheknee.pl, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług aroundtheknee.pl jest niezbędne w celu zapewnienia wysokiej jakości usług aroundtheknee.pl. Niezebranie Twoich danych osobowych w tych celach może uniemożliwić poprawne świadczenie usług.
 7. Do jakich odbiorców przekazywane będą Twoje dane osobowe? Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora. Twoje dane mogą być również przygotowane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 8. Przekazywanie danych poza EOG Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Jakie są Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych? przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Nas Twoich danych osobowych: – prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, – prawo żądania sprostowania danych – prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), – prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, – prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

Jeżeli Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi) możesz dodatkowo skorzystać z poniższych praw: – prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. – prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Jeżeli Twoje dane przetwarzane są w oparciu o uzasadniony interes administratora danych, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

II. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych Użytkowników przez We2 sp. z o.o.

 1. Administrator Twoich danych osobowych: We2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300 Bielsko-Biała, ul. Prof. Dr. Mieczysława Michałowicza 46/1) zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Bielska-Białaj Wydział VIII Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000754332, NIP 5472208704, REGON 381646215, prowadząca serwis pod adresem: aroundtheknee.pl.
 2. Z Administratorem można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych pod następującym adresem e-mail: iod@aroundtheknee.pl lub korespondencyjnie na adres podany powyżej.
 3. Dane osobowe mogą być zbierane przez Administratora w następujących celach: a. świadczenia usług/ wykonania umowy przez Administratora np.: zgodnie z Regulaminem świadczenia usług lub strony aroundtheknee.pl – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; b. przesyłania zamówionych informacji handlowych, w tym newslettera na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO; c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; d. księgowo-podatkowych– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO; e. dochodzenia roszczeń w zw. z zawartymi umowami z Użytkownikami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; f. wykrywania botów i nadużyć w usługach, pomiarów statystycznych, analitycznych i udoskonalenia usług – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Administrator zbiera dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym dla realizacji celów, do których są zbierane.
 5. Administrator przetwarza dane osobowe wyłącznie przez czas niezbędny dla realizacji zamierzonych celów.
 6. Użytkownikom przysługują następujące prawa, z których mogą skorzystać (w tym celu należy się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej): a. Prawo dostępu do danych; b. Prawo do sprostowania danych; c. Prawo do usunięcia danych; d. Prawo do ograniczenia przetwarzania; e. Prawo do przenoszenia danych (o ile do przetwarzania dochodzi na podstawie zgody lub w celu zawarcia umowy); f. Prawo sprzeciwu (o ile dane przetwarzane są na podstawie uzasadnionego interesu administratora); g. Prawo do cofnięcia zgody, o ile przetwarzanie następuje na podstawie zgody; h. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 7. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora m.in. dostawcom usług IT – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Dane mogą być również przekazane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie zgłoszenia przez organ żądania na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego).
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 10. Dane jakie przetwarzamy: Imię i nazwisko, adres e-mail, telefon, adres firmy. Pełne informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się w klauzulach informacyjnych przekazywanych Użytkownikom w momencie zbierania od nich danych osobowych dla określonych celów.
 11. Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

a) Za Twoją dobrowolną zgodą dane mogą być przetwarzane do celów analitycznych (pliki cookies). Ponadto Twoje dane będą przetwarzane do celu realizacji usług strony aroundtheknee.pl.  b) przekazania Pani/Pana danych osobowych do Przelewy24 w celu realizacji płatności przez Internet.

III. Postanowienia końcowe

 1. Korzystając ze strony internetowej aroundtheknee.pl jak i z funkcji Serwisu, wyrażasz zgodę na postanowienia zawarte w niniejszej Polityce Prywatności, która jest nieodłącznym elementem Regulaminu.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności, z tym zastrzeżeniem, że zmiany te nie wpłyną na to, że funnelstar.io i getall.pl nigdy nie udostępni danych Użytkowników osobom trzecim.
 3. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Pobierz formularz rezygnacji z uczestnictwa: